Ouder- en kindadviseur

Op iedere basisschool in Amsterdam is er een ouder- en kindadviseur bij wie ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden. De ouder- en kindadviseur werkt vanuit een breed samengesteld Ouder- en Kindteam en kan collega’s raadplegen of inschakelen. Zo worden problemen eerder gesignaleerd en kinderen sneller, beter en dicht bij huis geholpen. De ouder- en kindadviseur werkt nauw samen met het schoolteam en kan leerkrachten advies geven over de pedagogische aanpak.

Werken vanuit een Ouder- en Kindteam De gemeente Amsterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente heeft er voor gekozen om het stelsel van de jeugdhulp anders en beter in te richten, samen met de GGD, jeugdinstellingen en welzijnsorganisaties. Centraal staan de Ouder- en Kindteams, die preventief en laagdrempelig werken. In deze teams werken professionals, met ieder hun eigen expertise en achtergrond, vanuit verschillende organisaties: de schoolmaatschappelijk werkers die vroeger aan school verbonden waren, maar ook jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen (consultatiebureau). Ook werken er jeugdpsychologen, jeugdhulpverleners, opvoedondersteuners en cliëntondersteuners met expertise op het gebied van kinderen met een beperking. Alle 22 wijken in de stad hebben een eigen Ouder- en Kindteam. Ouders kunnen op school afspreken, maar ook bij het Ouder- en Kindteam in de wijk of thuis.

Voor kleine en grote zorgen De ouder- en kindadviseur werkt vanuit het Ouder- en Kindteam in de wijk. Hij of zij kent de wijk goed, weet wat er speelt en georganiseerd wordt en welke jeugdhulp beschikbaar is. Om goed bereikbaar te zijn, houdt de ouder- en kindadviseur ook spreekuur op school. Door regelmatig aanwezig te zijn, is hij/zij daar een vertrouwd gezicht. De ouder- en kindadviseur werkt ook in de voorschool. Ouders kunnen aankloppen met kleine en grote zorgen. Bijvoorbeeld:
- ik zie dat mijn kind onzeker is en gepest wordt. Hoe wordt hij sterker?
- mijn dochter is soms boos en agressief. Ik maak mij zorgen, wat kan ik doen?
- mijn vrouw en ik gaan uit elkaar. Hoe zorgen wij dat we het goed regelen rond de kinderen?

Wat doet een ouder- en kindadviseur?

Een ouder- en kindadviseur luistert, denkt mee, geeft tips en advies aan ouders. Samen kijken zij of er meer nodig is, bijvoorbeeld gesprekken met het kind of een training. Zijn er meer vragen in het gezin, dan kan de ouder- en kindadviseur ook ondersteuning bieden aan anderen in het gezin. Zo heeft het gezin te maken met één contactpersoon die integrale ondersteuning biedt. Vanuit het Ouder- en Kindteam zijn per school een vaste jeugdarts en jeugdpsycholoog betrokken. De ouder- en kindadviseur kan hun vragen om mee te denken, mee te kijken of kortdurende behandeling te bieden. En als het nodig is, wordt rechtstreeks doorverwezen naar specialistische zorg zoals jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of ondersteuning bij leven met een beperking. Ook dan blijft de ouder- en kindadviseur contactpersoon.

Het schoolteam kan de ouder- en kindadviseur vragen om thema-avonden te begeleiden, een rol te spelen bij ouderbijeenkomsten of –bij een gerichte vraag- klassenobservaties te doen. Leerkrachten kunnen terecht voor overleg en advies over hun pedagogisch handelen.

Privacy

De ouder- en kindadviseur maakt geen deel uit van het schoolteam. Als het handig is èn ouders daar toestemming voor geven, werkt hij of zij wel nauw samen met het schoolteam. De privacy van ouders en kinderen is daarbij altijd gewaarborgd: wat met de ouder- en kindadviseur besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Alleen als ouders daar toestemming voor geven, wordt relevante informatie met het schoolteam gedeeld.

Samenwerking met intern begeleider en directie

De intern begeleider zorgt voor onderwijskundige ondersteuning, de ouder- en kindadviseur voor (preventieve) ondersteuning aan kinderen en ouders. Indien gewenst kunnen ouders, ouder- en kindadviseur en de intern begeleider afstemmen en samenwerken om tot een integrale aanpak te komen. Per school is dit op maat geregeld zodat ook goed invulling gegeven wordt aan passend onderwijs. De directie, ouder- en kindadviseur en zijn/haar teamleider maken een inschatting van het gewenste aanbod, op basis van de vragen op school, en evalueren de inzet en samenwerking.

Ouder- en Kindteams Amsterdam

In Amsterdam zijn 27 Ouder- en Kindteams: 22 wijkteams, vier teams voor het voortgezet onderwijs en een stedelijk MBO-team. Een team bestaat uit 20 à 30 ouder- en kindadviseurs die afkomstig zijn uit verschillende jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning en de jeugdgezondheidszorg. In de teams zitten ook specialisten: jeugdpsychologen en jeugdartsen. Een ouder- en kindadviseur kan collega’s uit het team raadplegen of inschakelen op hun specifieke deskundigheid. Steeds blijft de ouder- en kindadviseur contactpersoon, ook als er gespecialiseerde hulp nodig is. De ouder- en kindadviseur, jeugdpsycholoog of -arts verwijst dan zelf en direct. Ouder- en Kindteams zijn zo samengesteld dat per wijk of school de benodigde expertise in huis is.

School: Johannes

Naam OKA: Ellen Vink
E-mail: e.vink@oktamsterdam.nl
Telefoonnr: 020 – 555 5961
E-mail OKT Osdorp: osdorp@oktamsterdam.nl
U kunt ook een afspraak maken bij de balie van het OKC.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.oktamsterdam.nl