Welkom op onze website

Op deze site vindt u veel informatie over de school:

Van Voorschool tot groep 8.
Van lestijden tot vakantiedagen.
Maar ook informatie over hoe wij over onderwijs denken.

Wij vinden dat een leerling zich pas kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zullen er binnen de Johannesschool alles aan doen om die veilige omgeving te creëren. Uitgangspunten hierbij zijn een positieve benadering van de kinderen door de leerkrachten, het aanleren van sociale vaardigheden en duidelijke regels en grenzen. We hebben hele duidelijke afspraken hoe we omgaan met pesten. We hebben daarvoor het programma M5. Een programma waarbij kinderen, ouders en leerkrachten online melding kunnen doen van pesten. De leerkrachten zien dagelijks de meldingen binnen komen en kunnen dan hun stappen nemen. Uitgangspunt is dat de pester geholpen wordt om ander gedrag te vertonen. We streven ernaar om ieder kind maximaal te kunnen laten presteren. Naast deze opbrengsten op cognitief gebied vinden wij dat in deze maatschappij ook andere vaardigheden van groot belang zijn. Het zijn onze leerlingen die later mee bepalen hoe de maatschappij eruit zal zien. Daarom willen we ze meegeven dat sociale vaardigheden, respect voor de ander en zorg voor elkaar en de omgeving er ook toe doen.

We werken op school met een leerstofjaarklassensysteem, maar om tegemoet te komen aan de onderlinge verschillen tussen leerlingen, geven wij de instructie op drie niveaus binnen één jaargroep.

Binnen de vakgebieden taal, lezen en rekenen zijn, mede gezien de beginsituatie van een deel van onze leerlingen, taal en lezen belangrijke speerpunten. Taal is de basis voor alle andere vakgebieden, inclusief rekenen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is ook een belangrijke succesfactor voor het presteren in het voortgezet onderwijs.

In de huidige maatschappij hebben school en ouders elkaar meer dan tevoren nodig om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Wij hechten veel belang aan een goed contact en een goede samenwerking met ouders en streven er constant naar om deze samenwerking te verbeteren. Bij dit verbeterproces is de feedback die we krijgen van ouders zeer belangrijk.

De buurt waarin de school staat vormt een belangrijk deel van het leven van onze leerlingen. Bij de invulling van ons onderwijs verliezen we de omgeving van het kind niet uit het oog. We zoeken de samenwerking met de verschillende instanties die in de zelfde omgeving participeren.