De Medezeggenschapsraad

De Johannesschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 4 leden. De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken.

De MR bekijkt en beoordeelt bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolbegroting, het formatieplan en de regeling met betrekking tot de vrije dagen en vakanties. Maar ook onderwerpen als de Cito-toets, het gebruik van methodes en de contacten met ouders worden besproken.

Twee MR-leden zijn ouders en twee zijn teamleden. Zij worden voor een periode van twee jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.
De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen.
In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  Dit jaar bestaat de MR uit:
  Ouder:

  1. Mevr. Ülkü
  2. Mevr. Zainab

  Personeel:

  • juf Milou
  • juf José