De groepen

Groep 1/2a

meester Danny en juf Rieke

Groep 1/2b

juf Joke en juf Jolanda

Groep 3a

juf Wendy en juf Lisa

Groep 3b

juf Janine en juf José

Groep 4

meester Gerard en juf Wahiedan

Groep 5

juf Saneela en juf Wahiedan

Groep 6

juf Milou

Groep 7

juf Jamie en juf Wahiedan

Groep 8

juf AnneMarijke en juf Janine

Nieuwkomersgroep

juf Natasha en juf José